Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 7.8.2013

1. Rekisterinpitäjä
TOP-Säätiö (y-tunnus: 0142126-1) PL 44 20101 Turku, Puh. 010 256 9277

2. Rekisterin nimi
TOP-Säätiön asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään TOP-Säätiön asiakassuhteiden ja muun asiallisen yhteyden
hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä
muihin tarkoituksiin, jotka ovat TOP-Säätiön toiminnan kannalta perusteltuja.

4. Rekisterin tietosisältö

  • Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
  • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimet, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, syntymäaika, sukupuoli, kieli ja perheen koko asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat sekä asiakkaan stipendi- ja apurahahakemukset liitetietoineen
  • Henkilötunnus rekisteröidään Verohallinnon valvonta-aineiston toimittamista varten.

Henkilörekisteriä säilytetään rekisterinpitäjän sisäisessä tietoverkossa, joka on suojattu
ulkopuolisilta käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity voi itse antaa henkilötietoja TOP-Säätiölle. Henkilötietoja voidaan lisäksi
päivittää päivityspalveluita tarjoavilta viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä saatavilla
tiedoilla.

6. Tietojen luovutus
TOP-Säätiö voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa
rajoissa.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se
ole käytettävän palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin TOP-Säätiö
varmistuu riittävästä tietosuojan tasosta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.
Tulostettu kirjallinen rekisterimateriaali, mikäli sellaista käytännön syistä tilapäisesti on
olemassa, säilytetään lukitussa ja teknisesti pääsyvalvotussa tilassa.

7. Rekisterin suojaus
TOP-Säätiö järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti,
sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn
tietojärjestelmiinsä.
Ainoastaan yksilöidyillä TOP-Säätiön ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten
työntekijöillä on oikeus käsitellä rekisterisovellusta tai manuaalirekisteriä ja rekisteriin
sisältyviä tietoja.

8. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä kirjallisesti ottamalla yhteys rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on
allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön voi esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla
siitä rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon omaaloitteisesti
tai rekisteröidyn vaatimuksesta.